Propozycje tematów prac magisterskich możliwych do wykonania w ZHUW

Proponowane przez nas tematy stanowią pewne ramy, w granicach których Studenci mogą kształtować sami ostateczną tematykę pracy licencjackiej. Jesteśmy także otwarci na propozycje ze strony PT Studentów i poprowadzenie licencjatów wokół zupełnie innej tematyki, o ile mieści się w profilu zainteresowań i kompetencji naszego Zakładu.
 
Lista do uzupełnienia:
 • Porównanie efektywności różnych metod pobierania prób fauny bentosowej w nizinnych ciekach - badania terenowe (dr hab Paweł Koperski)
 • Zależność pomiędzy zróżnicowaniem typologicznym cieków Pojezierza Mazurskiego a składem taksonomicznym ochotkowatych (Chironomidae) - analiza w oparciu o zakonserwowane materiały (dr hab Paweł Koperski)
 • Moment wylegania form przetrwalnych u skorupiaków z miejskich zbiorników astatycznych jako ważny element wpływający na ich dostosowanie (dr Andrzej Mikulski)
 • Formy przetrwalne skorupiaków wodnych wokół zbiornika - znaczenie dla dyspersji w czasie i w przestrzeni (dr Andrzej Mikulski)
 • Organizmy planktonowe płytkiego jeziora jako kluczowy element wpływający na procesy związane z eutrofizacją (dr Andrzej Mikulski) 
 • Zróżnicowanie przestrzenne zespołu zooplanktonu w płytkim jeziorze jako efekt przestrzennej zmienności warunków abiotycznych (dr Andrzej Mikulski)
 • Wpływ postrzeganego zagrożenia na tempo starzenia się Daphnia (dr Barbara Pietrzak)
 • Opóźnienie procesów starzenia się u mrówek rewertytek (we współpracy z IBD PAN) (dr Barbara Pietrzak)
 • Ochrona różnorodności biologicznej w Polsce w ogrodach zoologicznych (dr Barbara Pietrzak)
 • Wpływ stosowanych w rolnictwie probiotyków na zwierzęta planktonowe (dr Barbara Pietrzak)
 • Optymalna długość spoczynku organizmów w zmiennych okresowo środowiskach (dr Mirosław Ślusarczyk) - badania symulacyjne
 • Porównanie maksymalnego okresu spoczynku skorupiaków słodkowodnych w  zbiornikach statycznych i astatycznych (dr Mirosław Ślusarczyk) - badania terenowe/laboratoryjne
 • Implementacja metody przechowywania kultur glonowych w stanie zamrożonym - badania laboratoryjne 
 • Jak zwierzęta planktonowe rozpoznają głebokość?  (dr Mirosław Ślusarczyk) - badania laboratoryjne i terenowe 
 • Wykorzystanie metod hydroakustycznych w tworzeniu map batymetrycznych środowisk wodnych (dr Mirosław Ślusarczyk) - badania terenowe/laboratoryjne

Realizacja NETMAX